Contact & Info

Contactgegevens

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken; bel of whats app me dan snel of stuur een email via het emailformulier. Ook is het mogelijk om online een afspraak te plannen. Klik hiervoor op onderstaande link

Online afspraak maken

Ali van de Munt- van den Brink
Langezuiderweg 19
3781 PJ  Voorthuizen
Tel. 0623916010

 

Tijdens een behandeling ben ik niet in de gelegenheid om de telefoon aan te nemen, wilt u dan a.u.b. uw naam en telefoonnummer inspreken, een WhatsApp bericht sturen of het emailformulier invullen. Dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

 

Praktijkgegevens, Even voorstellen, Route, Privacy en Behandelovereenkomst

Even voorstellen

Even voorstellen

Mijn naam is Ali van de Munt- van den Brink (1957). Ik ben getrouwd en moeder van 2 volwassen kinderen. In mei 2006 heb ik de 3 jarige opleiding Voetreflexzonetherapie succesvol afgerond. In juni 2010 heb ik mijn hbo diploma medische basiskennis gehaald.

 

Om mijn kennis op peil te houden en uit te breiden heb ik met veel plezier verschillende bijscholingen/nascholingen gevolgd. (onderstaand een greep uit de gevolgde studies).

Bij Vitalia wordt u op persoonlijke wijze ontvangen en wordt er alle tijd voor u genomen. Behandelingen alleen volgens afspraak. 

 

Graag tot ziens!

 

Opleidingen Cursussen:

 

Met veel plezier volg ik jaarlijks bij en nascholingen gericht op mijn vakgebied, medische basiskennis en intervisie met collega therapeuten. Daarnaast heb ik nog diverse opleidingen en modules gevolgd:

 

2003 - 2006, 3 jarige opleiding Voetreflexzonetherapie,

                    Sonnevelt Opleidingen

2005             Integrale Reflexzone Analyse, Reflect Cursussen

2009 - 2010   Medische Basiskennis, Total Health

2011             Zwangerschapsreflexologie, Carla Huis in 't Veld

2011             Zuur Basen Evenwicht / Ontzuren en

                    Ontslakken, Zonnevlecht

2011             Chin Flex Basis en Chin Flex Vervolg, Total Health

2012             EAV, Sanu Opleidingen

2013             KPNI (Klinische Psycho-Neuroimmunologie) 2 daagse cursus laaggradige ontstekingen, Bonusan

2013 - 2014   Sivas Polsdiagnostiek, Sanopharm

2014             Triggerpoint voet-en onderbeen, Total Health

2015             Medische Basiskennis, Total Health, volgens Plato Eindtermen

2014 - 2015   Acupunctuur, Sivas

2015 - 2016   Acupunctuur, Total Health

2016             Ooracupunctuur, 2 daagse cursus, Verera

2016 - 2017  Orthomolecularie Voedingsleer en Therapie, Stichting Educatie Atrium Innovations 

2020 - 2022  Diverse meerdaagse webinars bij Touchpoint Kopenhagen: Nerve Reflexology I, Round about: Stress,

                    Round about: The Neck, Roud about: Viruses, Round about: Hip, Sciatica, Knee 

                        

Omdat ik erg geinteresseerd ben in voeding en suppletie in relatie tot gezondheid bezoek ik regelmatig  

praktijkbijeenkomsten en hou ik mij op de hoogte van de ontwikkelingen d.m.v. de vakliteratuur van o.a. Bonusan/Natura Foundation, Ortho Instituut en Atrium Innovations.

        

Praktijkgegevens

Locatie Voorthuizen
Locatie Voorthuizen

 

 

Locatie Voorthuizen:

Langezuiderweg 19

3781 PJ Voorthuizen

 

De ingang is aan de achterzijde. Er is voldoende parkeergelegenheid!

 

UW PRIVACY

UW PRIVACY

Uw Privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is sinds 25 mei 2018 ook wettelijk verplicht en opgelegd door de WGBO, Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Als het voor uw behandeling noodzakelijk is om gegevens op te vragen bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts, zal ik hiervoor uw expliciete toestemming vragen.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij;

* zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens

* er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt;

* om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar naar een andere behandelaar. dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

* een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik maak van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De gegevens in het clientendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

* uw naam, adres en woonplaats

* uw geboortedatum

* de datum van behandeling

* een korte omschrijving van de behandeling (natuurgeneeskundig consult) en code

* de kosten van het consult

 

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) gaat in op 25 mei 2018. Door op of na die datum gebruik te maken van mijn diensten geeft u te kennen op de hoogte te zijn van het Privacybeleid.

 

Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

BEHANDELOVEREENKOMST

 

 

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut, Ali van de Munt, van Vitalia en de cliënt

 

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst.

 

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt

afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-

overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de

therapeut;

j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de

competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in

ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een

termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

 

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie

afgesproken. De kosten voor een behandeling staan vermeld onder "online afspraak maken" op de website. U ontvangt een factuur. Betaling per bank of contant.

 

6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak kan een nieuwe

overeenkomst van kracht worden met mogelijk een ander uurtarief.

 

7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld.

De therapeut kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen.

Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 

 

8. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere

relevante documenten (intakeformulier en facturen). Deze kunnen, op verzoek, door cliënt worden ingezien.

 

9. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden

alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)

overhandigd of medegedeeld.

 

10. Vitalia is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 

11. Vitalia is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein en/of praktijkruimte aan de Langezuiderweg 19 te Voorthuizen.

 

12. De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

 

13. Vitalia is aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg en voldoet hiermee aan de WKKGZ eisen.

 

 

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de website van Vitalia wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden niet aanvaard, nog aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op de website van Vitalia

Vitalia biedt hyperlinks naar internetsites van derden aan. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Vitalia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks/internetsites.

De op of via de website van Vitalia aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze disclaimer.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website berusten bij Vitalia. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Vitalia de informatie op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het gebruik van afbeeldingen en logo’s van Vitalia is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zowel voor openbare doeleinden als persoonlijk gebruik.

Vitalia behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.